KVKK Aydınlatma Metni

FOTONİKS ASKERİ ELEKTRONİK VE ELEKTRO OPTİK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla FOTONİKS Askeri Elektronik Ve Elektro Optik Sistemleri Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi (“FOTONİKS”) tarafından, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda,

 1. FOTONİKS’in sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,
 2. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 3. Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 4. İnsan Kaynakları süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede yürütülebilmesi,
 5. Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 6. Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 7. Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması,
 8. Şirket personelinin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi,
 9. Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,
 10. Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 11. İnternet sitemiz aracılığıyla tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikâyet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amaçları ile işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Kapsamı

FOTONİKS olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, yürürlükte olan Kanun ve Yönetmeliklerden kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, faaliyetlerimizden faydalanılabilmesi amacıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verilerin, tarafımızla paylaşması ve internet sitemize giriş yapılması halinde açık rızanıza istinaden veya yürürlükte olan Kanun ve Yönetmelikler gereği, Şirketimiz; kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde yurt içinde yahut yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek ve kanunların onay verdiği diğer şekillerde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde; yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu, çalışan adaylarının Şirket’e e-posta, kargo, faks, internet sitesi kanalları, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri ile istihdam veya danışmanlık şirketleri vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

FOTONİKS ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve FOTONİKS’e doğru olarak aktarılmış olması haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgiyi/veriyi FOTONİKS’e ileten tarafa aittir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.fotoniks.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Fotoniks Askeri Elektronik ve Elektro Optik Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu ’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.